Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Forsendelse og angrerett

Forsendelse:

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen,skal selgeren levere varen til kjøperuten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

Angrerett:

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen begynner å løpe: • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) ermottatt. • Selges et abonnement, ellerinnebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen ettersiste leveranseermottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selgerikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarendegjeldervedmanglendeopplysningomvilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve ellerteste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kankjøperenbli ansvarlig foreventuellredusert verdipåvaren. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.